Ruch Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej

Diakonia Wyzwolenia

Ks. Marek Sędek Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

(z materiałów na jesienny DWDD-2016)

Rozwijanie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W myśl założeń ruchu i zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem Krucjata Wyzwolenia Człowieka stanowi jeden z najważniejszych sposobów okazywania miłosierdzia we współczesnym świecie. W tym roku zwróćmy uwagę na fakt, by w różnych miejscach tworzyć zespoły diakonii wyzwolenia: w każdej diecezji, a nawet w każdym mieście. Ich zadaniem będzie wspieranie i pobudzanie do konkretnych działań szeregowych członków Krucjaty, którzy często pozostają sami w swoich środowiskach życia i pracy, z podjętą w czasie wakacyjnych rekolekcji deklaracją abstynencji od alkoholu i ogólnikowo zadeklarowanym pragnieniem tworzenia „nowej kultury”.

Trzeba w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać nowe narzędzia komunikacji, takie jak: fora internetowe, portale społecznościowe i inne tego typu środki do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji oraz pobudzania aktywności i kreatywności ludzi Krucjaty. Istnieje również pilna potrzeba pogłębiania wiedzy i rozszerzania działań KWC na różne obszary zagrożeń i nowych nałogów, które mogą stać się dla nas przestrzenią „nowej wyobraźni miłosierdzia”, o której mówił Jan Paweł II. Jeśli bowiem zredukujemy dzieło Krucjaty tylko do przeciwdziałania alkoholizmowi, to coraz bardziej będziemy je skazywać na marginalizację wobec tego, co stanowi zasadniczy nurt życia, a także co jest głównym polem walki o wolność i godność człowieka w naszych czasach.

 

PIERWSZY DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ – CZARTAJEW 15 LISTOPAD 2014R

Słowa Ojca świętego Jana Pawła II zawarte w jego liście pożegnalnym do Polaków z dnia 23 października 1978 r.: „proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła” – stały się – i to już w chwili ich wygłoszenia przez Ojca świętego podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej – bezpośrednim bodźcem i natchnieniem do podjęcia nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania narodu od alkoholizmu oraz innych zagrożeń. Łączyło się z tym uświadomienie sobie w tym dziejowym momencie, że jedyny i niepowtarzalny autorytet pierwszego w historii Papieża – Polaka mógłby zmobilizować zdrową część narodu do czynu odnowy moralnej na miarę potrzeb wynikających z aktualnego zagrożenia.

Modlitwa zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca.
Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego – Ojcu.
W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.
Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.
Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie świętym Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.
Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.
ks. Franciszek Blachnicki

Robert Tekieli, porządkuje nam widzenie świata, aby nie było ono owładnięte błędnymi teoriami, które otwierają na zło – KONFERENCJA O KWC

CENTRALNA DIAKONIA WYZWOLENIA

DIECEZJALNA DIAKONIA –
Barbara i Ireneusz Siemek
tel. 602 752 961
siemus@poczta.onet.pl

WYDARZENIA W NASZEJ DIECEZJI:
ORDW W SERPELICACH 9-13 LISTOPADA 2011
33 PIELGRZYMKA KWC
Relacje z Pielgrzymki KWC